الزامات فنی طراحی مخازن جایگاه سوخت سیار کانتینری

طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینتری الزامات و قوانین

الزامات فنی در طراحی مخزن جایگاه های سوخت سیار کانتینری را در ادامه با یکدیگر بررسی می نماییم:

 • مخزن ذخیره سازی سوخت از نوع افقی و یا سطح مقطع مدور(دایره یا بیضی) باشد.
 • مخزن باید از نوع دوجداره، جداره داخلی از جنس STAINLESS STEEL 316 و جداره بیرونی از جنس Carbon Steel مطابق استاندارد UL2080 ، UL142 ،UL2085 باشد.
 • ضخامت جداره داخلی و خارجی مخزن براساس استانداردهای مهندسی تعیین گردد و در هر حالت جداره خارجی می بایست به نحوی اجرا و ساخته شود که آزمایشات مربوطه به شکست ها و ضربات فیزیکی مندرج در استاندارد UL142 را دارا باشد.
 • رعایت حداقل یک میلیمتر از ضخامت ورق بدنه مخزن به عنوان ضریب خورندگی در محاسبه و طراحی مخزن الزامی است.
 • فاصله بین دو جداره مخزن می بایست حداقل 7 سانتیمتر باشد و این فاصله با دو عایق متوالی یکی به عنوان عایق ضد آتش Flame Shield(حدود 5/3 سانتیمتر) و دیگری به عنوان عایق گرمایی Fire Guard(حدود 5/3 سانتیمتر) پر شود.
 • نصب Emergency Vent بر روی مخزن الزامیست(محاسبات بر اساس مخزن رومیزی و افقی مطابق استاندارد UL142 و متناسب با ظرفیت مخزن).
 • مخزن مجهز به تجهیزات دیپ گیری از بالا باشد و راهرو دسترسی در سطح فوقانی جایگاه بگونه ای طراحی گردد که تردد ایمن کارکنان مهیا گردد.
 • تمامی دریچه های بازدید باید در سطح بالایی مخزن تعبیه گردند.
 • جوشکاری مخزن، لوله ها و اتصالات براساس استاندارد AWS و ASME انجام گردد.
 • کلیه جوشکاری ها باید توسط جوشکاران کددار و ماهر انجام و سازنده موظف به ارائه گواهینامه معتبر جوشکاران و همچنین ارائه دستورالعمل های WPS/PQR و کلیه تست ها مطابق استاندارد مطرح شده در شرح مشخصات بند 1-2 انجام شود.
 • جداره بیرونی مخزن، لوله ها و کلیه سطوح داخلی و بیرونی کانتینر طبق استاندارد IPS با در نظر گرفتن(شرایط بحرانی اتمسفری و بیشترین سرعت خوردگی) با سیستم 7G به شرح ذیل رنگ آمیزی شود:
  • آماده سازی به روش Blasting با درجه زنگ زدایی با سرباره مس مورد تایید
  • اعمال 75 میکرون رنگ آستری اتیل سیلیکات روی
  • اعمال 155 میکرون رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
  • اعمال 50 میکرون رنگ پلی اورتان الیفاتیک / جمعاً 280 میکرون