آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟

جایگاه های توزیع سوخت کوچک شهری با وجود خطرناک بودن در محل تردد عموم مردم قرار دارد که این موضوع در اغتشاشات اخیر بابت افزایش قیمت بنزین بیشتر احساس می شد ولی دلیل این همه احساس امنیت چیست؟ در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

در اکثر جایگاه های توزیع سوخت سنتی به دلیل عدم وجود سیستم بازیافت بخارات بنزین هنگامی که عملیات تخلیه و بارگیری مخازن سوخت جایگاه توسط نفتکش انجام می گیرد بخار بنزین حاصل از این عملیات که به محیط پراکنده می شود و می تواند بسیار خطرناک و قابل اشتعال باشد، همچنین بخار حاصل از سوخت رسانی خودرو هنگامی که وارد باک بنزین می شود بسیار خطرناک است و به همین دلیل در خیلی از این جایگاه ها اتفاقات غیر مترقبه رخ می دهد.

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟
آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟

یکی از اقدامات مهمی که در جایگاه های توزیع سوخت کوچک شهری انجام شده است و این جایگاه را از مدل های سنتی متمایز می کند وجود سیستم بازیافت بخارات بنزین بصورت کامل است که باعث کاهش یا حذف بخارات حاصل از بنزین از باک خودرو و تخلیه نفتکش می شود که اتفاقات غیر متقربه را به حداقل رسانده و از خسارات مالی و جانی جلوگیری می نماید.

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟
آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟

همچنین وجود سیستم دیسپچینگ که باعث نظارت دقیق بر عملکرد مخازن سوخت و میزان تبدیل بخارات بنزین به مایع، نظارت دقیق بر عملکرد اپراتورها و سوخت رسانی خودروها به همراه پلاک خوانی، تسهیل در سوخت رسانی به مخازن از طریق سفارش انلاین سوخت و نظارت 24 ساعته توسط مانیتورینگ جایگاه بوسیله دوربین های مدار بسته جهت ایمنی جایگاه و هماهنگی در لحظه با آتش نشانی و پلیس در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده از ویژگی های خاص این مدل جایگاه های توزیع سوخت نسبت به دیگر مدل ها است.

آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟
آیا خطر در کمین پمپ بنزین های کنارگذر شهری است؟

لذا این جایگاه ها بدلیل داشتن حداقل آلودگی محیط زیست، بالاترین ایمنی و کنترل شبانه روزی توسط وزیر محترم محیط زیست و شرکت نفت برای اولین بار در اصفهان به سفارش برند پترو آیریک توسط شرکت فناوران نفت ابزار ساخت و بهره برداری رسید.