پمپ بنزین کوچک

پمپ بنزین کوچک

شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار پس از بررسی های زیاد و براساس نیاز کشور بدلیل وجود و پراکندگی جایگاه های سوخت در سطح کشور تصمیم به پیاده سازی و طراحی پمپ بنزین کوچک که فضای کمتری نسبت به جایگاه های متداول سطح شهر می گیرد گرفتند، شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار به سفارش برند پتروآیریک تصمیم به بررسی، مهندسی و جانمایی مکان هایی در سطح شهر اصفهان برای ایجاد جایگاه های کوچک شهری با همکاری شهرداری استان گرفتند. پس از جانمایی مراحل تولید و ساخت در کارخانه عظیم شرکت فناوران نفت ابزار شروع شد و در طی چند ماه چهره شهر اصفهان حال و هوای دیگری را گرفت.

پمپ بنزین های کوچک شهری همانند جایگاه های سنتی و مدرن بوده با این تفاوت که نیازمند به حداقل مساحت زمین، سرعت راه اندازی بالا و کاهش آلودگی هوا از ویژگی های بارز این پمپ بنزین ها می باشد. این پمپ بنزین ها بدلیل داشتن سیستم بازیافت بخارات بنزین موجب جلوگیری از انتشار بخارات بنزین و سایر آلاینده ها در محیط جایگاه خواهد شد و با کاهش مسیر تردد و سفرهای درون شهری که به قصد سوختگیری انجام می‌شوند، تاثیر به‌سزایی در کاهش مصرف اکسیژن و تولید گازهای سمی از قبیل منوکسیدکربن خواهند شد.